Případová studie

Obor

Technologický
vývoj

  • Dosazení vývojového inženýra.
  • Dosazení technologa.
  • Řešíte jiný problém s technologickým vývojem?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Technologický vývoj

Případová studie

  • výrobní společnost – hliníkové a ocelové komponenty pro automobilový průmysl

Průběh jednání

Oslovila nás výrobní firma s dvacetiletou tradicí na trhu v oblasti výroby dílů pro automobily. Naše společnost Interim Verwaltung jim byla doporučena jedním z našich klientů. Hlavním cílem byl návrh modernizace lisovny spojovacích dílů.

Analýza (stávající stav)

Ve společnosti Interim Verwaltung byl sestaven tým jedenácti odborníků specializovaných na technologický vývoj ve strojírenské výrobě. Měli za úkol vypracovat důkladnou analýzu současného provozu lisovny. Jeden Interim manažer byl dosazen přímo do výrobní firmy a 4 týdny strávil s technology, operátory v lisovně i samotným vedením firmy, aby získal co nejpřesnější přehled o stávajícím stavu a vypracoval optimální vizi pro budoucí stav. Interim manažer tak trávil 3 dny v týdnu ve společnosti a 2 dny konzultoval získané poznatky s týmem odborníků v Interim Verwaltung.

Základní poznatky potvrdily v podstatě nutnost požadavku vedení společnosti:

  • Strojní vybavení bylo sice staršího data, nicméně nedávno proběhla na většině lisů generální oprava, byly nakoupeny i dva nové lisy – jejich obsluha se však nikam neposunula a časová náročnost výměny lisovacích přípravků již nevyhovovala současným nárokům na rychlost výroby. Manipulace s přípravky a formami byla velice náročná nejen z pohledu času, ale i vysoké váhy dílů. Rovněž nedostatek kvalifikované pracovní síly (stárnoucí obsluha) vedl ke zpožďování výroby a návazných operací. Bylo nutné technologii inovovat a procesy automatizovat na nejvyšší možnou míru.

Poznatky této analýzy byly následně představeny řediteli společnosti. Tým Interim Verwaltung rovněž prezentoval vizi plně robotizovaného pracoviště a strukturovaný pracovní plán, jak modernizovat dané středisko. Po důkladném prostudování naší analýzy a návrhu byl projekt vedením jednoznačně odsouhlasen. Naše společnost podepsala s výrobní firmou roční smlouvu o spolupráci.

Cílový stav

úspora časové náročnosti a obsluhy v lisovně

Implementační fáze

Náš tým sestavený z 11 specialistů na výrobní technologie v čele s Interim manažerem odstartoval projekt, jehož základním stavebním kamenem se stalo zřízení robotizovaného výrobního střediska Lisovna. Řízením celého projektu přímo ve výrobní společnosti byl pověřen odborný Interim manažer.

První krokem bylo detailně stanovit nové procesy a logistiku na budoucím pracovišti. Byl zhotoven půdorys nové lisovny, lisy přemístěny na místo, odkud budou snadno obsluhovány robotickými podavači, vždy tak, aby bylo využito pro dva až tři lisy jedné robotické ruky, či podavače.

Zároveň s tím vznikl u každého takového pracovního místa automatizovaný sklad přípravků. Ten měl zaevidovat nejen konkrétní přípravky a formy pro dané lisy, ale i nově sledovat jejich vytížení a stav. Tato evidence zaručovala online dohled nad plánováním repasí, nebo pořízením nových forem. Evidence nově identifikovala formy dlouhodobě nevyužívané a vyhodnocovala výhodnost navýšení počtu u forem nejčastěji používaných.

Na základě přesně stanovených parametrů/zadání byla ve Výběrovém řízení vybrána dodavatelská firma pro robotické centrum. Interim Verwaltung celé VŘ připravila, administrovala jeho průběh a vyhodnotila pro vedení jednotlivé nabídky. První ze čtyř zařízení měly být dodány v horizontu pěti měsíců, poslední pak do osmi měsíců od podpisu smlouvy.

Poté se bylo třeba soustředit na přípravy pracoviště a úpravy v postupech na operacích. Všechny změny byly zapracovávány v průběhu projektu do informačního systému firmy jako inovované technologické postupy v modulu TPV. Rovněž byl určen technolog/programátor, jehož úkolem bylo po dodání robotických zařízení sestavení programů pro jednotlivé operace.

První provozní zkoušky nového střediska bylo možno uskutečnit záhy po instalaci prvních podavačů. Interim manažer spolu s dodavatelem zařízení dohlížel nad řádným zaškolením jak programátora, tak budoucí obsluhy. Obsluha střediska byla v novém pracovišti zredukována z deseti na 3 operátory, kteří zajišťovali pouze dohled a manipulaci hotových výrobků. Pracovníci se zcela vyhnuli přenastavování hlavic a přípravků, které nyní zajišťovaly robotické ruce. Podavače pak manipulovaly vstupní materiál a polotovary před a po operaci. Po dobu celého projektu se Interim manažer aktivně podílel na jeho řízení uvnitř firmy a podával týdenní reporty vedení i svému týmu odborníků v Interim Verwaltung.

Vysoce automatizovaným provozem lisovny se společnost posunula u menších dílců na poloviční a u větších na třetinové časy operací. Další významná úspora byla v oblasti lidských zdrojů. V současné době, kdy jen těžko nacházíme na trhu práce kvalifikované technické profese, se tato úspora jevila jako klíčová.

I když celý projekt znamenal pro výrobní společnost velkou investici ve smyslu nákupu robotických prvků, tato byla svým uplatněním dlouhodobým řešením a nabízela možnost navýšení produkce, jež její návratnost zkracuje.

Díky modernizaci střediska Lisovna se zvýšila výrobní kapacita firmy, a společnost tak dosáhla i na dříve nerealizovatelné zakázky.

Závěr

V současnosti se společnost chystá na modernizaci dalšího pracoviště a Interim Verwaltung oslovila opět k spolupráci. Je zřetelné, že pro ně automatizace otevřela dveře i do nových segmentů, což je v současnosti na trhu strojírenské produkce předpokladem stability firmy.

Napište nám
Zavřít