Případová studie

Obor

Marketing

 • Inovace a optimalizace stávajícího Marketingu.
 • Průzkum trhu.
 • Online marketing (PPC,SEO,WEB,EMAILING,SOCIÁLNÍ SÍTĚ).
 • Zaučení a zaškolení ONLINE MARKETINGU.
 • Nastavení marketingové strategie pro upevnění brandu.
 • Definování cílů.
 • Obsahový marketing.
 • Kampaně.
 • Remarketing.
 • Prezentace.
 • Rentabilita brandingu.
 • Multikanálové služby.
 • Moderní marketing.
 • Outsourcing marketingu.
 • Řešíte jiný problém s marketingem?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Marketing

Případová studie

 • výrobní společnost – produkce a vývoj potravinových doplňků

Průběh jednání

Majitel společnosti se na Interim Verwaltung obrátil ve chvíli, kdy jeho společnost dospěla do stavu, kdy se zastavil růst obratů. Společnost působila na trhu úspěšně posledních 23 let a postupně rostla. Nyní cítí, že je potřeba vyvinout nové úsilí a použít nových metod, aby pokračovala ve svém rozvoji.

Analýza (stávající stav)

V první řadě bylo třeba přesně definovat požadovaný cíl a zhodnotit jeho reálnost. K tomu bylo nutné provést důkladnou analýzu stávajících marketingových aktivit a tržní potenciál. Specialista v oboru marketingu, náš zkušený Interim manažer, nastoupil do výrobní společnosti a zahájil monitorování a sběr vstupních dat v jejich marketingovém oddělení. Za necelé 3 týdny předložil Interim manažer všechny poznatky našemu týmu šesti expertů v Interim Verwaltung a ti zpracovali detailní analýzu. Souběžně vypracovali strategický plán řešení.

Analýza se soustředila na tyto základní poznatky:

 • Průzkum trhu byl prováděn jen omezeně, nebylo využito všech dostupných metod a nástrojů
 • Úzká škála využívaných distribučních kanálů vycházela z 12 let starých průzkumů trhu
 • Online marketing byl používán jen výjimečně, a ne příliš efektivně
 • Absence jasné marketingové strategie a plánu - neprobíhala jeho aktualizace a cíle byly příliš obecné a neměřitelné
 • Neexistovala zpětná vazba po zadání úkolů

Marketingový tým specialistů společnosti Interim Verwaltung představil svoji situační analýzu vedení výrobní společnosti. Jasně definovaná slabá místa byla následně doplněna strukturovaným plánem, jak optimalizovat jednotlivé oblasti a revitalizovat kompletní činnost tříčlenného marketingového oddělení. Vedení odsouhlasilo všechny body a uzavřelo s Interim Verwaltung smlouvu o roční spolupráci.

Cílový stav

navýšení efektivity práce marketingu, inovace v činnosti marketingu

Základní body nápravy:

 • Zaškolení marketingového oddělení do nových marketingových metod a nástrojů
 • Stanovení marketingové strategie, sestavení ročního marketingového plánu

Implementační fáze

Prvním z bodů nápravy se stalo výslovné přání majitele firmy, aby pracovníci marketingu byli do všech uskutečněných kroků důkladně zaškoleni a následně integrováni do odpovědnosti za jednotlivé úkoly. Interim manažer společnosti Interim Verwaltung zahájil tedy projekt školením, při kterém docházelo k aktivním činnostem a následným analýzám. Nejprve bylo třeba identifikovat skutečný potenciál trhu. Na základě analýzy produktu a zákazníků byly stanoveny nejefektivnější metody průzkumu trhu. Výsledek se stal stěžejní pro určení marketingové strategie, tedy využití nástrojů a zadání úkolů. Tak byly upřesněny předběžné stanovené cíle a postupně byl sestaven roční marketingový plán. Ten obsahoval kromě strategických nástrojů a metodik přesný harmonogram aktivit, měřitelné cíle v jednotlivých etapách projektu, jmenné odpovědnosti a detailní marketingový rozpočet.

Marketing společnosti se stal nejen pasivně přihlížejícím, ale aktivně se podílel na sestavení strategie a plánu. Interim manažer řídil jak školení, tak kontroloval plnění jednotlivých zadaných úkolů plánu dle harmonogramu. Týdně podával report nejen vedení společnosti, ale konzultoval průběh plánu s týmem našich šesti specialistů ve firmě Interim Verwaltung. Projektové vedení plánu bylo pro marketing společnosti novinkou a reporting prováděli i jednotliví členové oddělení, aby vedení bylo informováno o stavu aktivit a úkolů i aktualizovaných výdajích dle rozpočtu.

Cennou zkušeností se pro oddělení marketingu stalo právě projektové vedení a reporting. Rovněž více pronikli do online i offline aktivit, k nimž se naučili přiřazovat patřičné kanály. Všechny činnosti dostaly jasnou formu, a především i metodika stanovení průběžných cílů pomohla zprůhlednit aktivity, jejich nákladovost a efektivitu. Systematičnost a reporting uvedl i vedení společnosti více do obrazu, a to pak mohlo jasněji plánovat náklady na marketing pro budoucí roky.

Závěr

Výrobní společnost navýšila na konci projektu svůj roční obrat o 17 % a opětovný průzkum trhu odhalil zvýšení celkového povědomí o značce. V dalším roce se naše společnost zase podílela na sestavení ročního marketingového plánu, který vedl k navýšení obratu o dalších 18 %. Tak bylo ověřeno, že se marketingové oddělení naučilo využívat všech moderních nástrojů a metod předaných společností Interim Verwaltung.

Napište nám
Zavřít