Případová studie

Obor

Management

 • Dosazení a zaučení v praxi vrcholového a středního managementu.
 • Generační výměna.
 • Restrukturalizace společnosti včetně nastavení spolupráce mezi jednotlivými úseky.
 • Restrukturalizace nevýkonné divize, střediska, které generují pouze náklady.
 • Řešíte jiný problém s managementem?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Management

Případová studie

 • strojírenská společnost, výroba komponentů pro automotive průmysl

Průběh jednání

Předseda představenstva strojírenské společnosti se na Interim Verwaltung DE GmbH obrátil krátce po jmenování do funkce. Z jeho pohledu, kdy se ve vedení stále objevovaly po více než dvacet let ty samé osoby, je třeba zanalyzovat celkovou strukturu vrcholového uvedení a efektivitu jejich práce.

Analýza (stávající stav)

Na základě jasného požadavku předsedy představenstva byl do firmy vyslán náš Interim manažer s cílem zmapovat stávající strukturu vedení, konkrétně jejich náplň práce, schopnost řídit podřízené úseky a jejich vzájemnou komunikaci. Strávil 4 týdny nejen s těmito top manažery, ale i s jejich podřízenými a monitoroval a zaznamenával postupy jejich práce, vliv na jednotlivé úseky a celkový efekt na řízení daného úseku i celé společnosti. S nasbíranými poznatky pak společně s týmem vybraných specialistů ve společnosti Interim Verwaltung v oblasti řízení strojírenských podniků zhotovili analýzu s konkrétními výstupy.

Tato analýza odhalila několik závažných bodů:

 • Téměř polovina ředitelů jednotlivých úseků nevyužívala plně možností, konkrétně výstupů nového IT systému, a ztrácela čas jejich ručním zpracováním tak, jak tomu bylo před jeho implementací (ať už samostatně, či za pomoci asistentek)
 • V technickém úseku byly zjištěny nedostatky typu zastaralého normování časů operací, a tím i špatného plánování výroby
 • Nízká úroveň komunikace mezi vedením výrobního a nákupního úseku vedla k nesouladům v termínech zakázek, které pak silně doléhaly na obchodní úsek

Tým expertů Interim Verwaltung na základě těchto zjištěných informací vypracoval analýzu. Tato byla prezentována předsedovi představenstva i s navrhovaným postupem, jak tyto body vyřešit. Odsouhlasení celé strategie proběhlo ještě v témže týdnu tak, aby byl strategický plán a jeho zavedení ve společnosti započat co nejdříve. Byla podepsána smlouva na 9 měsíců, s podporou vzdálené spolupráce na další 3 měsíce.

Cílový stav

restrukturalizace vrcholového vedení a zefektivnění komunikace jednotlivých úseků

Základní body nápravy:

 • Redukce vedoucích pozic z šesti na čtyři
 • Plné využívání nově zavedeného IT systému
 • Aktualizace TPV

Implementační fáze

Tým Interim Verwaltung, složený z osmi expertů erudovaných v oblasti vedení společností, a jeden dosazený Interim manažer začal dle smluveného harmonogramu a odsouhlaseného postupu s výměnou a dosazováním nového vedení. Interim manažer byl přítomen přímo ve strojírenské firmě 3 dny v týdnu a zbývající dny konzultoval stav implementace plánu s celým týmem Interim Verwaltung a zároveň podával pravidelný týdenní report i předsedovi představenstva. Na základě zjištění v průběhu analýzy byl do vedení technického úseku Interim manažerem navržen, odsouhlasen a dosazen progresivní manažer z vlastních řad – vedoucí výroby, který prokázal vysoké schopnosti v oblasti vedení lidí, komunikace i znalosti nových trendů výroby a technologií. Pozice vedoucích prodejního a nákupního oddělení byly sloučeny do jedné sekce – obchodního úseku. Pozice generálního ředitele byla po dohodě obsazena samotným předsedou představenstva, který měl bohaté zkušenosti z minulosti. Dva z bývalých ředitelů - oba již v důchodovém věku – byli postaveni do pozic externích pracovníků na konkrétní projekty tak, aby jejich zkušenosti mohly být i nadále využívány a předávány do společnosti. Redukce vedení vedla bezpochybně ke zvýšení komunikace mezi odděleními, kde se ocitli dva zcela noví manažeři a pod jejich vlivem se i zbývající rychle přizpůsobili nově zaváděným postupům. Ty se týkaly z velké části plnohodnotného využívání IT systému a jeho manažerských výstupů, online sdílení dat nejen o plánování výroby a nákupu, ale i obchodních výhledů a analýzy priority zakázek. S tím byl v průběhu projektu spojen i další bod, a to povolání dalšího Interim manažera tentokrát z oblasti IT systémů, který nově zaškolil do systému nejen vrcholový management, ale i střední management a zároveň nastavil požadované manažerské výstupy. Na základě těchto kroků došlo i k redukci asistentských pozic ve vedení na polovinu.

Celkovým výsledkem projektu se stala velká personální úspora, urychlení komunikace mezi jednotlivými úseky a revize technických dat, která znatelně ovlivnila plánování výroby.

Závěr

Společnost tak docílila plánu navýšení obratů, úspory v personálních nákladech i plnění dodacích termínů.

Napište nám
Zavřít